Garantijas
Garantija

SIA Ortega ( reģ.Nr. 40003620165) apstiprina pārdoto preču kvalitāti saskaņā ar ražotāja standartiem un apliecina, ka tiek izmantoti tikai augstākās kvalitātes izejmateriāli pakalpojumu nodrošināšanai . Internetveikalā  www.ortega.lv pārdotajām precēm tiek nodrošināta garantija atbilstoši ražotāja noteiktajām garantijām un LR likumdošanai.

Preces garantijas termiņš ir norādīts tās aprakstā un/vai garantijas talonā kopā ar noteikumiem, kas ir individuāli katrai precei.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku vai  preču pavadzīmi ), kā arī nogādāt preci Pārdevējam, vai tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā.

Pirms nododat servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, parūpēties par tajā esošo datu saglabāšanu, jo garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu.


RAŽOTĀJA garantija nav derīga sekojošos gadījumos:

Mehānisku bojājumu gadījumā, Pircēja vainas dēļ

Bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no izgatavotāja vai pārdevēja

Bojājumi, kas radušies dabas stihijas, zibens vai ugunsgrēka gadījumā

Bojājumi, kas radušies svešķermeņu iekļūšanas gadījumā

Bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos

Gadījumos, kad Klients nav ievērojis lietošanas noteikumus, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, uzglabāšanas noteikumus un transportēšanas nosacījumus, kā arī gadījumos, kad izstrādājums nav pareizi uzstādīts un pievienots

Gadījumos, kad izstrādājums netiek izmantots tam paredzētajiem nolūkiem

Jebkādu bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka ir bojāta garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi iekļūšana izstrādājumā, ir notikušas komunikāciju izmaiņas vai to bojāšana

Pirātisku programmu izmantošanas gadījumā

Gadījumos, kad garantija nav spēkā pēc Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem, bet Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam  ir jāsedz diagnostikas izmaksas. Ja Jūs piekrītat maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas Jums nav jāsedz.